Folder turystyczny powiatu tomaszowskiego 2021

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego jest w trakcie realizacji projekt pn. „Atrakcje na wakacje Powiatu Tomaszowskiego. Wydanie folderu turystycznego”.

W ramach realizacji projektu grantowego planowane jest wydanie 3000 sztuk folderu turystycznego z mapą powiatu tomaszowskiego /w języku polskim/ promującego zasoby turystyczne i kulturowe obszaru LGD “Roztocze Tomaszowskie”. Cel ogólny 3. Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego. Cel szczegółowy 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych. Przedsięwzięcie 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych. Projekt realizowany w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.

Kwota wsparcia to niemal 14 tys. zł.

Wparcie merytoryczne projektu zapewnia Lokalna Organizacja Turystyczna “Roztocze”.