KONKURS 21/21 Książka za zdjęcie

Konkurs 21/21 (książka za zdjęcie).

Zasady konkursu 21/21 (książka za zdjęcie)
Nadesłane fotografie winny być wykonane samodzielnie, podpisane (gdzie zostało zrobione zdjęcie, jaką artakcję przedstawia, obiekt architektoniczny etc).
Tematyka zdjęć jest dowolna (krajobraz, przyroda, zabytek, atrakcje itp).
Fotografie, na których będzie się znajdować data będą dyskwalifikowane.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w celach promocyjno-reklamowych. Uczestnik konkursu przesyłając fotografie jednocześnie potwierdza iż posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniki drukarskiej i cyfrowej, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. Fotografie nadesłane przechodzą na własność Organizatorów, którzy mają prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
Uczestnikom konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatora z przekazanych prac.
Uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.
Nagrody
Prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. Jury wybierze i nagrodzi do sześciu prac. Jury ma prawo przyznać inne wyróżnienia w konkursie, a także ustanowić nagrody specjalne. Nagrodami są 3 książki Pati Maczyńskiej “Klątwa Nawii” oraz 3 książki Moniki Rebizant-Siwiło “Zatańcz ze mną”.
Laureaci konkursu 21/21 otrzymają nagrody rzeczowe w postaci książek sponsorowanych przez Wydawnictwo Replika i Wydawnictwo Psychoskok. Nagrody będą do osobistego odbioru z siedziby Organizatora (ul. Kościelna 9, Tomaszów Lubelski), natomiast osoby, które mieszkają poza Tomaszowem Lubelskim otrzymają nagrodę pocztą.
Ogłoszenie wyników
Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.roztoczewita.pl w terminie do 21 października 2017 roku.
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.
Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszych zasad.

Termin nadsyłania prac
Prace w dobrej rozdzielczości należy przesyłać na adres mailowy magdalena.tereszczuk@roztoczewita.pl do dnia 15 października 2017 roku.
W treści maila prosimy zamieścić opis fotografii.
Sponsorzy nagród: Wydawnictwo Replika i Wydawnictwo Psychoskok
Organizator: Lokalna Organizacja Turystyczna “Roztocze” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim.