Odpowiedzialne Festiwale

Festiwale będą bardziej odpowiedzialne wobec przyrody i otoczenia. Przyjęto Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu.

“Naszym celem jest zachęcanie do poszanowania natury i siebie nawzajem” – Kilkanaście festiwali i organizatorów wydarzeń z całej Polski opracowało Kodeks Odpowiedzialnych Festiwali, tym samym deklarując współpracę i działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.

W dniach 8-9 lutego z całej Polski do Chutoru Gorajec przyjechali organizatorzy festiwali, a także przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych, samorządowych i grup nieformalnych. W wyniku dwudniowych warsztatów opracowano zbiór ogólnych zasad i dobrych praktyk dotyczących ekologii i kontaktów ze społecznością, którymi warto kierować się przy planowaniu wydarzeń.

Wśród uczestników spotkania znalazły się różnego rodzaju inicjatywy: począwszy od dużych festiwali, które przyciągają kilkanaście tysięcy uczestników jak Cieszanów Rock Festiwal czy Pannonica Festival, przez wydarzenia średniej wielkości, do których należy np. Festiwal Folkowisko, Mikołajki Folkowe i Festiwal Digeridoo „Dźwięki z Korzenia”, po kameralne wydarzenia/spotkania jak Festiwal Wędrowiec czy Zlot Przyjaciół Karczaka. Głównym celem zjazdu było nawiązanie współpracy w celu wykorzystanie synergii doświadczeń i działań do rozwiązania problemów, z którymi borykają się organizatorzy wielu wydarzeń.

W czasie spotkania podkreślano potrzebę budowania i promowania odpowiedzialnych relacji ze środowiskiem, społecznością festiwalową oraz z sąsiadami. W wyniku prac, powstał dokument, który “jest drogowskazem dla twórców wydarzeń, jakimi są organizatorzy jak i cała festiwalowa społeczność”. Pomysłodawcy liczą, że dzięki tej deklaracji będą mogli się rozwijać w sposób zrównoważony, doskonalić, a także wzajemnie inspirować.

Wśród nas, (inicjatorów kodeksu), dominują organizatorzy imprez o tematyce z pogranicza folku, kultury tradycyjnej i ekologii, głównie rezydujące na wschodzie Polski: to wydarzenia, które odbywają się często w małych miejscowościach, zmieniając ich codzienny rytm życia, zauważalnie wpływając przez to na otoczenie. Organizatorzy takich wydarzeń są szczególnie wyczuleni na dbałość o środowisko oraz relacje z sąsiadami i ich potrzeby – mówi Maciej Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko, jeden z inicjatorów spotkania.

Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu oparto na czterech filarach.

Pierwszym z nich są relacje z sąsiadami. Podkreślono w nim świadomość oddziaływania wydarzeń/festiwali na lokalną społeczność oraz potrzebę wspierania jej, a także promocję miejscowej kultury i tradycji.

Kolejny to troska o środowisko naturalne. Zwraca on uwagę m.in. na segregację odpadów, zmniejszenie ilości zużywanej wody, wspólne przejazdy, a także edukację ekologiczną.

Trzecim filarem są relacje z uczestnikami. Inicjatorzy kodeksu podkreślają istotę przejrzystej komunikacji festiwalowych zasad oraz angażowania uczestników w odpowiedzialne współtworzenie wydarzeń.

Ostatni  dotyczy współpracy festiwali. Organizacje planują, że – dla osiągniecia swoich celów – będą wymieniać się zasobami oraz dzielić rozwiązaniami i doświadczeniami.

Wszyscy zgromadzeni zgodnie podkreślali potrzebę współpracy na wielu płaszczyznach oraz wyrażali nadzieję, że powstały dokument będzie przyczynkiem do kolejnych, pozytywnych zmian. “Jesteśmy organizatorami festiwali i wydarzeń, którym zależy na budowaniu i promowaniu odpowiedzialnych relacji ze środowiskiem, społecznością festiwalową i sąsiadami” – stwierdzono/akcentuje preambuła w Kodeksie.

Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu został opracowany i podpisany przez przedstawicieli następujące wydarzenia i organizacje: Cieszanów Rock Festiwal wspólnie z organizowanym w jego ramach inicjatywą CITY NGO, Ethnopolana, Festiwal Digeridoo „Dźwięki z Korzenia” (organizator: stowarzyszenie DidjeridooPL), Festiwal KooPermatywy (organizator: Edukacyjne Centrum Ogrody Permakultury), Festiwal Smaków, Folkobranie, Festiwal i Stowarzyszenie Folkowisko, Fundacja Q, Inicjatywa LWL, Mikołajki Folkowe (organizatorzy ACK UMCS Chatka Żaka i Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego), Muzeum Opowieści, Nowa Ziemia, Kraina Bugu, Pannonica Festival oraz Zlot Przyjaciół Karczaka (organizator: Biebrzańska Ekoturystyka na Karczaku)

Organizacje planują współdziałać i wspierać się nawzajem w ramach powstającej/rodzącej się sieci odpowiedzialnych festiwali. ,

Planujemy współdziałać i wspierać się nawzajem. Organizacje utożsamiające się z ideą zachęcamy do przyjęcia Kodeksu jako drogowskazu dla swoich inicjatyw i przyłączenia się do nieformalnej sieci odpowiedzialnych festiwali, czyli organizacji deklarujących chęć działania w oparciu o Kodeks Odpowiedzialnych Festiwali.” mówi Maciej Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko, jeden z inicjatorów spotkania.

Więcej informacji o Kodeksie/inicjatywie:

Facebook: https://www.facebook.com/odpowiedzialnefestiwale

WWW: odpowiedzialnefestiwale.pl

Kontakt mailowy: odpowiedzialnefestiwale@gmail.com

Kodeks Odpowiedzialnego Festiwalu

Preambuła

Jesteśmy organizatorami i organizatorkami festiwali i wydarzeń, którym zależy na budowaniu i promowaniu odpowiedzialnych relacji ze środowiskiem, społecznością festiwalową i sąsiadami. Naszym celem jest zachęcanie do poszanowania natury i siebie nawzajem. Dokument ten jest drogowskazem dla twórców i twórczyń wydarzeń jakimi są zarówno organizatorzy, jak i cała festiwalowa społeczność. Liczymy, że dzięki tej deklaracji będziemy się w sposób zrównoważony rozwijać, doskonalić i wzajemnie inspirować.

Relacje z sąsiadami

Mamy świadomość, że organizowanie wydarzeń w danym miejscu ma wpływ na naszych sąsiadów. Zależy nam, aby ta tymczasowa zmiana rytmu działała na korzyść całej społeczności.

 • Dążymy do jak najlepszych relacji z sąsiadami. Budujemy wzajemny szacunek, tolerancję i poczucie wspólnoty.
 • W pierwszej kolejności współpracujemy z lokalną społecznością.
 • Promujemy miejscową kulturę.

Troska o środowisko naturalne

Wiemy, że nasze wydarzenie nie jest obojętne dla środowiska i przyrody. Staramy się ograniczyć nasz ślad ekologiczny, poszukujemy coraz lepszych rozwiązań.

 • Ograniczamy ilość powstających odpadów i zużycie surowców. Segregujemy odpady. Nie marnujemy żywności.
 • Dbamy o naturalne zasoby wody i zmniejszamy jej zużycie. Minimalizujemy ilość szkodliwych dla środowiska środków czystości.
 • Oszczędzamy zużycie energii oraz zmierzamy do korzystania z jej odnawialnych źródeł.
 • Zachęcamy do wspólnych przejazdów.
 • Kupujemy lokalnie i odpowiedzialnie.
 • Staramy się, by infrastruktura festiwalowa i nasze zachowania nie wywierały negatywnego wpływu na środowisko.
 • Podczas wydarzeń prowadzimy edukację ekologiczną.

Relacje z uczestnikami

Tworzymy wydarzenia z uważnością na potrzeby uczestników. Pragniemy pogłębiać i zacieśniać nasze relacje.

 • Dbamy o jasną i precyzyjną informację o zasadach odpowiedzialnego uczestnictwa w naszych wydarzeniach.
 • Słuchamy i reagujemy na głos naszych społeczności.
 • Rozwijamy przestrzeń i narzędzia współpracy, komunikacji i dostępności.

Współpraca festiwali

Jako organizatorzy wydarzeń działamy na zasadach partnerskich, współpracujemy, wspieramy się i promujemy.

 • Wymieniamy się zasobami potrzebnymi do organizacji wydarzeń i racjonalnie nimi gospodarujemy.
 • Dążymy do uwspólniania przekazu dotyczącego odpowiedzialnych zachowań i praktyk.
 • Dzielimy się wiedzą, praktykami i doświadczeniami.

Kodeks ten został opracowany przez przedstawicieli organizatorów wydarzeń i festiwali niniejszym inicjujących nieformalną sieć odpowiedzialnych festiwali i wydarzeń przyjmujących tą deklarację jako wiążącą i wdrażających jej postanowienia.

Biebrzańska Ekoturystyka na Karczaku

Cieszanów Rock Festiwal

CITY NGO

Edukacyjne Centrum Ogrody Permakultury

Ethnopolana

Festiwal Digeridoo „Dźwięki z Korzenia”

Festiwal KooPermatywy

Festiwal Smaków

Folkobranie

Folkowisko

Fundacja Q

Inicjatywa LWL

Kraina Bugu

Mikołajki Folkowe

Muzeum Opowieści

Nowa Ziemia

Pannonica Festival

Zlot Przyjaciół Karczaka