Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej – znajdują się tu unikalne przełomy rzeczne strefy krawędziowej Roztocza i Puszczy Solskiej w postaci szeregu niewielkich wodospadów zwanych “szumami” lub “szypotami”, tworzących niezwykle, malowniczy, trochę górski charakter tej puszczańskiej krainy. Park położony na terenie Roztocza Środkowego (makroregion Roztocze) i Równiny Biłgorajskiej (makroregion Kotlina Sandomierska). Powierzchnia parku wynosi 28980 ha (21305 ha – w województwie lubelskim, 7675 ha – w województwie podkarpackim).

Park utworzono w 1988 r. w celu zachowania unikalnych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Roztocza oraz Puszczy Solskiej, a w szczególności zwartych kompleksów leśnych o charakterze puszczańskim z charakterystyczną florą i fauną, a także bogactwa krajobrazowego dolin rzek tworzących przełomy zwane “szumami” lub “szypotami” w strefie krawędziowej Roztocza i Kotliny Sandomierskiej.

Park obejmuje lesiste, południowo-zachodnie wzgórza części krawędziowej Roztocza, spośród których na uwagę zasługują: kompleksy borów sosnowych o dużym zróżnicowaniu siedlisk – od borów suchych do bagiennych i wilgotnych, kompleksy wydm śródlądowych oraz przełomy dolin rzecznych.

Lasy, jako dominujący element parku, stanowią 85,6% jego powierzchni. Wiek występujących tu drzewostanów w większości nie przekracza 40-60 lat. Kompleksy leśne położone w zewnętrznej części krawędziowej Roztocza poprzecinane są dolinami rzek, takich jak: Jeleń, Potok Łosiniecki, Sopot, Niepryszka, Szum i Tanew. Dna tych dolin porastają łęgi.

WODY i KLIMAT
Cały obszar Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej należy do zlewni Tanwi, która jest główną rzeką Parku. Tanew wraz z dopływami (Sopot, Jeleń, Szum, Niepryszka), przecinając strefę krawędziową, tworzy doliny przełomowe. W strefie wzgórz krawędziowych potoki wcinają się głęboko w podłoże i rozcinają pokrywę aż do skały litej. W korytach rzek odsłonięte zostały progi skalne tzw. ,,szypoty”. Na rzece Jeleń znajduje się największy na terenie Roztocza wodospad, którego próg wapienny wynosi 1.5 m… więcej …

SZATA ROŚLINNA
Kompleksy leśne stanowią 86% Parku. W lasach PK Puszczy Solskiej wyróżniono 13 typów siedliskowych lasów: bór suchy (Bs), bór świeży (Bśw), bór mieszany wilgotny BMw), bór mieszany wyżynny (BMwyż), las mieszany świeży (LMśw), las mieszany (LM), ols (OL), las świeży (Lśw), las mieszany wilgotny (LMw), las wilgotny (Lw) i bór bagienny (Bb). Największą powierzchnię zajmują siedliska boru świeżego: około 43% powierzchni leśnej i boru wilgotnego 17% a położone są głównie w N i NW części Parku… więcej

FAUNA
Ichtiofauna Puszczy Solskiej jest typowa dla wód o charakterze górskim. W zimnych i czystych wodach potoków Parku żyją dwa cenne, również dla wędkarzy gatunki ryb: pstrąg potokowy i lipień. Górne odcinki biegu strumieni przyjęto nazywać krainą pstrąga i lipienia. Na terenie PK Puszczy Solskiej i jego otuliny stwierdzono co najmniej 27 gatunków ryb i 1 gatunek minoga. Siedem gatunków objętych jest ochroną prawną: minog strumieniowy, różanka, piekielnica, koza, piskorz, śluz i głowacz białopłetwy… więcej

źródło: Wikipedia i https://sites.google.com/site/parkizamosc/park-krajobrazowy-puszczy-solskiej
tekst: Jarosław Orchowski