Projekt “Rezerwat Biosfery Roztocze” – w realizacji

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany projektowe.Realizację naszego działania mieliśmy rozpocząć 1 kwietnia, jednak przenieśliśmy termin na 1 lipca. Zaczynamy!

Lokalna Organizacja Turystyczna “Roztocze” jako Lider Projektu oraz Miasto Tomaszów Lubelski (PL) oraz Miasto Żółkiew (UA) jako Partnerzy Projektu rozpoczynają projekt pn.: Rezerwat Biosfery Roztocze/The Roztocze Biosphere Reserve/Розточский биосферный заповедник/Розточчя біосферний заповідник.

Projekt został pozytywnie oceniony w drugim naborze wniosków (mikroprojekty PBU2).

Promocja lokalnej kultury i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO)

Priorytet programu: 1.2 Promowanie i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego.

Roztocze to wyjątkowy geograficzny i naturalny region UE, wymagający wspólnych działań transgranicznych  w celu poprawy jego rozpoznawalność jako marki regionu. W 2011 roku po stronie UA Roztocze znalazło się na liście UNESCO. W 2015 roku, dzięki wspólnym staraniom PL i UA, przygotowano formularz zgłoszeniowy Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocza, a w 2018 roku formularz rezerwatu biosfery po stronie polskiej został złożony do UNESCO. 19 czerwca 219 roku Roztocze zostało wpisane na listę WHL UNESCO. Miasta Tomaszów i Żółkiew oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” są sygnatariuszami listu intencyjnego w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Transgranicznego Rezerwatu Biosfery (RTRB).

Z jednej strony projekt „Rezerwat Biosfery Roztocze” skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów szkół, z drugiej strony do administracji i organizacji pozarządowych zajmujących się przyrodą w Tomaszowie i Żółkwi. Ma on na celu pokazanie dobrych i złych praktyk w szkolnej i pozaszkolnej edukacji środowiskowej i zarządzaniu systemem ochrony przyrody po obu stronach granicy. Ma na celu popularyzację idei rezerwatu biosfery jako modelu zrównoważonego zarządzania, cennymi obszarami przyrodniczymi i kulturowymi. Po obu stronach granicy odbędą się konferencje i wyjazdy studyjne. Kampania informacyjna i promocyjna będzie prowadzona z wykorzystaniem Internetu i lokalnego radia. Uczestnicy dwóch konferencji i dwóch podróży studyjnych bezpośrednio skorzystają z projektu, poprzez który dotrzemy głównie do uczniów szkół w Tomaszowie i Żółkwi oraz społeczności Roztocza (około 200 000 mieszkańców, około 700 000 turystów) za pośrednictwem informacji w Internecie, spotów reklamowych, broszur i materiałów informacyjnych. Od nauczycieli zależy w szczególności, czy informacje dotrą do szkół na Roztoczu w PL i UA. Współpraca transgraniczna jest warunkiem trwałego rozwoju Roztocza i realizacji pomysłów związanych z funkcjonowaniem Roztoczańskiego Rezerwatu Biosfery. Wspólnie pomimo granic.

Problemami obszarów objętych projektem do rozwiązania są słaba znajomość walorów przyrodniczych i ekologicznych Roztocza oraz niewystarczająca wiedza o potrzebie ochrony dziedzictwa przyrodniczego, słaba współpraca dwustronna między osobami zaangażowanymi w edukację szkolną i pozaszkolną oraz mało wiedza na temat funkcjonowania transgranicznego rezerwatu biosfery UNESCO (Roztocze). Brak stałych mechanizmów współpracy powoduje brak promocji PL-UA i działań na rzecz identyfikacji regionu Roztocza prowadzących do tworzenia go na mapach, zwłaszcza turystycznych, w PL i UA. Organizując imprezy transgraniczne promujące Roztocze w Tomaszowie i Żółkwi, w Rezerwacie Biosfery Roztocze, projekt rozwiązuje powszechnie zidentyfikowane problemy transgraniczne, takie jak: ograniczony dostęp do wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego Roztocza, generując słabą wiedzę na temat atrakcyjności regionu i niewielka liczba potencjalnych turystów.Wyzwaniem projektu jest zbudowanie regionalnej tożsamości opartej na racjonalnym zarządzaniu i zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów objętych projektem. Szeroka promocja poprzez konferencje, wizyty studyjne, publikację broszury oraz na portalach społecznościowych zwiększy turystykę i zwiększy rozpoznawalność regionu przygranicznego.

Grupą docelową jest:

  • uczestnicy konferencji i wyjazdów studyjnych (łącznie 300 osób po obu stronach granicy PL i UA): nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz pracownicy Rady Żółkwi i Miasta Tomaszowa, Rada Gminy, pracownicy centrów kultury, osoby niebędące członkami organizacje rządowe, instytucje zajmujące się edukacją szkolną i pozaszkolną oraz ochroną przyrody.

Ostatecznymi beneficjentami są:

  • nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy rady miejskiej Żółkwi, pracownicy rady gminy, pracownicy ośrodków kultury, organizacje pozarządowe, instytucje zajmujące się edukacją szkolną i pozaszkolną oraz ochroną przyrody, dzieci,
  • społeczność lokalna mieszkająca na Roztoczu,
  • turyści, którzy otrzymają materiały drukowane i zamieszczone w Internecie, zwłaszcza mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego i Żółkwi,
  • osoby zamieszkujące województwo lubelskie, zwłaszcza gminy Roztocze – w PL i UA, – turyści odwiedzający Roztocze po obu stronach granicy.

Programy konferencji i wyjazdów studyjnych będą zawierać informacje o konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, potrzebie ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu oraz docenieniu walorów przyrodniczych Roztocza. Ma ono 409 cennych stanowisk przyrodniczych, w tym 358 po stronie polskiej i 51 po stronie ukraińskiej.

Działania w ramach projektu dotyczą wzmocnienia integracji regionu transgranicznego przy jednoczesnym wspieraniu ochrony dziedzictwa naturalnego. Działania w ramach projektu są zgodne z: krajową strategią rozwoju 2020 określającą strategiczne obszary, na których koncentrują się główne działania – w przypadku projektu danym obszarem jest spójność terytorialna, strategią rozwoju dla województwa lubelskiego 2014-2020 (z perspektywa do 2030 r.), strategia współpracy transgranicznej województwa lubelskiego, lwowskiego wołyńskiego i obwodu brzeskiego na lata 2014-2020, Strategia rozwoju obwodu lwowskiego do 2020 r., wspólny plan działania określony w ramowym harmonogramie realizacji program Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze. Działania projektu miały na celu zacieśnienie współpracy, poprawę wizerunku i atrakcyjności regionu.

Projekt ma wpływ transgraniczny, będzie realizowany przez 3 partnerów (dwóch z Polski i jednego z Ukrainy) w partnerstwie społeczno-lokalnym, na Roztoczu w obszarze planowanego Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze. Korzyści z realizacji projektu są proporcjonalne dla każdego Partnera, a są to konferencje i wyjazdy studyjne dla tej samej liczby osób (po 150 osób każda) organizowane po obu stronach granicy. Dzięki kampanii radiowej informacje o projekcie dotrą do mieszkańców województwa lwowskiego i lubelskiego (około 4,6 miliona mieszkańców). Dzięki symetrycznie rozłożonym materiałom informacyjnym, dotrą one głównie do mieszkańców Tomaszowa (19 tys. Mieszkańców) i Żółkwi (około 13 tys. Mieszkańców). Projekt jest innowacyjny, ponieważ do tej pory nie odbyła się dwustronna wymiana informacji na temat szkolnej i pozaszkolnej edukacji ekologicznej, konfrontowana z osobami zajmującymi się środowiskiem w administracji i organizacjach pozarządowych. Możliwe jest wdrożenie projektu ze względu na kompetencje, lokalizację, doświadczenie i oryginalne podejście do tematu tylko w partnerstwie wybranym w projekcie. Planowane działania i osiągnięte wyniki „Rezerwatu biosfery wzmocnią istniejące formy współpracy, zainicjują nowe pomysły na przyszłość i uruchomią mechanizmy niezbędne do funkcjonowania Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze. Realizacja projektu w ramach proponowanego partnerstwa transgranicznego jest bardzo ważna, ponieważ to projekt miast, który jest ważny dla rozwoju społeczno-gospodarczego Roztocza po obu stronach granicy. Miasta te mają duże doświadczenie w realizacji działań dwustronnych, gwarantujących stabilność projektu i osiągnięte wyniki. Projekt wpłynie także na wyrównanie wiedzy i świadomości polskiego społeczeństwa i mieszkańców ukraińskiej części Roztocza.

Projekt koncentruje się głównie na działaniach mających na celu zintensyfikowanie współpracy między Tomaszowem a Żółkwią w promocji rezerwatu biosfery Roztocze. Zakładamy, że działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do rozwoju wiedzy o wspólnym dziedzictwie przyrodniczym, a tym samym zainicjują dalszą współpracę w zakresie promocji wspólnego dziedzictwa przyrodniczego. Profile utworzone w serwisie społecznościowym zarówno w trakcie projektu, jak i po jego zakończeniu będą propagować treści popularyzujące Rezerwat jako wyjątkowo cenny region przyrodniczy, którego specyfika wynika z położenia regionów naturalnych, stanów i kultur na granicy. Dzięki nauczycielom z Polski i Ukrainy zaangażowanym w projekt, którzy zdobędą broszury informacyjne i informacyjne promujące Roztocze, a następnie rozpowszechnią wiedzę wśród uczniów, wyniki projektu zostaną znacznie rozszerzone.Ponadto Beneficjenci planują opracować wspólny dokument strategiczny dotyczący promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego. Dokument ten będzie jednocześnie deklaracją współpracy transgranicznej w przyszłości obejmującą takie kwestie, jak: promocja wspólnego dziedzictwa naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w celu zachowania dziedzictwa naturalnego dla przyszłych pokoleń. Planowane działania i osiągnięte wyniki wzmocnią istniejące formy współpracy między Polską a Ukrainą, zainicjują nowe pomysły i sposoby rozwiązywania wspólnie zidentyfikowanych transgranicznych problemów społeczno-ekonomicznych w przyszłości. Podczas realizacji projektu powierzchnia biurowa nie będzie wynajmowana, ponieważ wiodący beneficjent i partnerzy projektu dysponują odpowiednim zakwaterowaniem, w którym będą realizowane działania projektowe, nie ma potrzeby wynajmowania dodatkowej powierzchni biurowej. Ponadto będzie wykorzystywany sprzęt elektroniczny i komunikacyjny będący już w posiadaniu partnerów projektu. Dlatego zakup sprzętu elektronicznego i komunikacyjnego nie jest konieczny.

nr projektu PBU2/0861/18

kwota dofinansowania; 53 799,30 EUR

łączny budżet projektu; 59 777,00 EUR

czas trwania projektu; 7 miesięcy.

  • MMT