Źródlisko Sołokije

Dorzecze Sołokiji zasilają liczne źródła szczelinowe. Są one rozmieszczone nierównomiernie, głównie wzdłuż prawego zbocza doliny rzeki. Jednym z takich źródlisk jest to znajdujące się w okolicach Rudy Żelaznej (gmina Tomaszów Lubelski).

Powierzchnia tego pomnika przyrody nieożywionej wynosi 0,1 ha. Źródła mają wydajność 20-30 litrów na sekundę.

Rzeka Sołokija (ukr. Солокія) swój bieg rozpoczyna na wysokości 268 m n.p.m. w okolicy Tomaszowa Lubelskiego. Płynie na południowy wschód, przecinając granicę polsko-ukraińską zmienia kierunek na wschodni, przepływa przez miasteczko Bełz, Uhnów i w Czerwonogrodzie uchodzi do Bugu. Długość rzeki wynosi 71 km, a powierzchnia zlewni to 939 km².

Rzeka zachowała naturalny charakter – liczne są meandry i starorzecza. Zachowały się dosyć duże płaty olsów oraz podmokłych borów sosnowych. Dolina jest zagospodarowana rolniczo – jedynie nad granicą są rozległe, nieużytkowane łąki i ugory. Ważny element krajobrazu stanowią lasy, które wraz z użytkami rolnymi tworzą urokliwą mozaikę. W granicach ostoi znalazło się 5 kompleksów stawów rybnych oraz kilka mniejszych, śródleśnych stawów. Polska część doliny została objęta ochroną w ramach sieci Natura 2000 – “Dolina Sołokiji”. W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 19 gatunków ptaków, to m.in. bocian czarny, gadożer, błotniak stawowy, orlik krzykliwy i dzięcioł białogrzbiety.

Źródlisko Sołokije

Źródlisko Sołokije

Źródlisko Sołokije