Organizacja

Lokalna Organizacja Turystyczna “Roztocze” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim.

LOT Roztocze jest stowarzyszeniem skupiającym samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne. Stowarzyszenie powstało 26 września 2007 roku w Tomaszowie Lubelskim z inicjatywy Zarządu Powiatu Tomaszowskiego i samorządów lokalnych. Organizacja w swojej działalności opiera się o statut, który określa misję i cele stowarzyszenia takie jak:

Misja i cele organizacji:

– kreowanie wizerunku regionu turystycznego obejmującego Roztocze i tereny przyległe, zwanego dalej jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
– integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystycznym Roztocza,
– zwiększanie liczby turystów odwiedzających Roztocze i tereny przyległe,
– działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,
– propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska przyrodniczego oraz kulturowego Roztocza i terenów przyległych,,
– działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
– opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju turystyki na obszarze Roztocza i terenów przyległych,
– inicjowania i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki,
– aktywizacja obszarów wiejskich Roztocza i terenów przyległych poprzez rozwój na jego terenie pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z turystyką i kulturą,
– stwarzanie warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych, koordynacja działań w zakresie promocji turystyki podejmowanych na terenie Roztocza i terenach przyległych,
– promocja aktywnych, prozdrowotnych form wypoczynku.

Statut-LOT_Roztocze

Zarząd Stowarzyszenia

Członkami Zarządu LOT Roztocze są:

Magdalena Tereszczuk – prezes Zarządu   roztoczewita@gmail.com
Sławomir Kędra – wiceprezes Zarządu
Katarzyna Dziura – skarbnik
Marcin Piotrowski – sekretarz
Małgorzata Solak-Małecka – członek
Robert Witkowski – członek

                                                  Komisja Rewizyjna

Marian Szałapski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof  Świętojański

Edyta Komadowska

—————————————————————————————————————————————

KRS

Stowarzyszenie wpisane jest w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS 0000289491

NIP 921 197 55 65

nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy 75 9639 0009 2001 0004 3397 0001