Multimedialna Opowieść o Mojej Miejscowości – KONKURS

IX Powiatowy Konkurs Multimedialny Opowieść o Mojej Miejscowości.

Tematyka konkursu tej edycji to: “Najpiękniejsze miejsca przyrodnicze w mojej miejscowości”. Konkurs skierowany jest TYLKO do mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego.

ORGANIZATOR: Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Cel konkursu  Ukazanie piękna swojej miejscowości.

UCZESTNICY: Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Dzieci, młodzież i dorośli.
1. Prezentacja multimedialna powinna być opracowana w formacie OPEN OFFICE, POWER POINT
2. Termin składania prac – do 15 listopada 2017 r.
3. Prace należy dostarczyć na płycie CD ROM
Każda ze zgłoszonych prac powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: tytuł, imię, nazwisko, miejscowość, wiek autora, Prezentacja multimedialna może być wykonana przez jednego ucznia .

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

W przypadku prac dzieci wykonywanych pod kierunkiem nauczyciela, bibliotekarza, rodzica, itd.) należy podać imię i nazwisko tej osoby.

Na końcu prezentacji powinna zostać przez uczestnika konkursu umieszczona bibliografia (spis materiałów źródłowych wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www) oraz informacja o autorach prezentacji.

W przypadku osób niepełnoletnich wraz z pracą należy dostarczyć wypełniony przez rodzica
załącznik Nr 1. Prace konkursowe należy przesłać na adres lub dostarczyć osobiście do: Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim lub do swojej biblioteki publicznej.

Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja

O miejscu i dacie podsumowania konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowane zostaną przez Starostwo Powiatowe.

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na publikację na stronie internetowej
Organizatora pod adresem: www.mbp.tomaszowlubelski.com.pl

Uwagi:
Załącznik nr 1

Do Regulaminu Konkursu
Multimedialna opowieść o mojej miejscowości

Imię i Nazwisko dziecka…………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………

Szkoła Podstawowa w…………………………………………………………………..

Wiek dziecka……………………………………………………………………………..

Klasa do której uczęszcza dziecko…………………………………………………….

Oświadczam, iż wiem że: dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do celów
związanych z organizacją konkursu i jego promocją, przy zachowaniu zasad określonych w
ustawie o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 ze zm.)

Czytelny podpis rodzica

Miejscowość , data

………………………………. ………………………….

MMT