Konferencja w Żółkwi

Kolejnym działaniem jakie zrealizowano w ramach międzynarodowego projektu “Rezerwat Biosfery Roztocze”/”The Roztocze Biosphere Reserve” to wizyta grupy Polaków na dwudniowej konferencji na Ukrainie.
Grupa z Polski gościła na dwudniowej konferencji na Ukrainie w dniach (12-13 sierpnia 2021 roku). Do Żółkwi pojechała delegacja składająca się z samorządowców, dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli jednostek kultury oraz stowarzyszeń z terenu miasta Tomaszów Lubelski.
Miasto Żółkiew jako partner projektu po stronie ukraińskiej zorganizowało wykłady ekspertów z dziedziny przyrody. Wysłuchano dziesięciu interesujących wykładów m.in. ekspertów z Jaworowskiego Parku Narodowego czy Uniwersytetu Lwowskiego.

Tematy wykładów:

– Jaworowski
Narodowy Park Przyrodniczy jako model współczesnego ukraińskiego narodowego parku przyrody / Яворівський національний природний парк як модель сучасного українського національного природного парку (Mykhajło Bilak, Zasłużony ekolog Ukrainy, dyrektor Jaworowskiego Narodowego Parku Przyrody)

– Zapewnienie
reżimu rezerwatu Jaworowskiego Narodowego Parku Przyrodniczego / Забезпечення режиму
заповідання у Яворівському національному природному парку
(Ihor Plesak Zastępca Dyrektora Główny Przyrodnik)

– Ekologiczny monitoring populacji rzadkich gatunków roślin
podstawa naukowa i metodologiczna ochrony fitoróżnorodności w Jaworowskim Narodowym Parku Przyrodniczym / Екологічний моніторинг популяцій раритетних видів рослин − науковометодична основа збереження фіторізноманіття у Яворівському національному природному парку (Iryna Lyubinec, kierownik działu badań Jaworowskiego Narodowego Parku Przyrody)

– Projekt
y międzynarodowe jako środek aktywizujący rozwój głównych kierunków działania Jaworowskiego Narodowego Parku Przyrodniczego / Міжнародні Проекти як засіб активізації розвитку основних напрямків роботи Яворівського національного природного парку (Serhiy Marunyak Zastępca Dyrektora Kierownik Departamentu Rekreacji i Edukacji Ekologicznej)

– Stosowane znaczenie edukacji ekologicznej w Jaworowskim Narodowym Parku Przyrodnicz
ym / Прикладне значення екологопросвітницьких заходів у Яворівському національному природному парку (Maria Głowa czołowy specjalista w zakresie edukacji ekologicznej)

– Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Region
alnego Parku Krajobrazowego Rawskie Roztocze”/ Природна та культурна спадщина Регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя» (Halyna Sawka, Kierownik Laboratorium Technologii Geoinformacyjnych i Planowania Krajobrazu Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki)

– Ekoturystyka i turystyka wiejska w Roztoczu / Екотуризм та сільський туризм на Розточчі (Jurij Zinko, starszy wykładowca w Katedrze Turystyki na Wydziale Geografii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki, Wiceprzewodniczący Związku Zielonej Turystyki Wiejskiej w Ukrainie)

– Charakterystyka
krajobrazowosozologiczna Roztocza/ Ландшафтносозологічна характеристика Розточчя (Wolodymyr Szuszniak, kandydat nauk Geograficznych, docent katedry geografii fizycznej Wydział Geografii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki)

– Fundusz Rezerwat
u Przyrodniczego Roztocza/ Природнозаповідний фонд Розточчя (Vitalij Brusak, kandydat nauk Geograficznych, docent katedry geomorfologji i paleografii, Kierownik Laboratorium Badawczego InżynieriiGeomorfologii, Badań Środowiskowych i Turystycznych Wydział Geografii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki

– Dziedzictwo
Historyczne i Architektoniczne Roztocza Ukraińskiego / Історикоархітектурна українського спадщина Розточчя (W. Zasławski, magister historii)

Grupa z Polski poznawała dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Roztocza po stronie ukraińskiej.
 
fot. Ewa Piwko-Witkowska, Magdalena Tereszczuk, Monika Nocek
fot. uczestnicy wizyty studyjnej
Projekt finansowany jest przez Unię Europejską. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.