Konkurs FOTO dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Pomniki mówią o historii mojej miejscowości” w ramach projektu “Być regionalistą”. Pomniki mówią o historii mojej miejscowości”

Regulamin konkursu fotograficznego

§ 1 Organizator, cele i czas trwania konkursu

I. Organizator:

Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. doktora Janusza Petera

ul Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski

Tel. 600 199 630

Partner Zewnętrzny – Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim

ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 38 38

www.tomaszow.bipe.pl

II. Terminy:

nadsyłanie prac do 5 października 2017 r.

podsumowanie konkursu i wręczenie nagród 27 października 2017 r.

III. Adresaci konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe z powiatu tomaszowskiego

IV. Cele konkursu:

przygotowanie fotografii oraz informacji tekstowej o dowolnie wybranym pomniku, tablicy lub miejscu pamięci znajdującym się na terenie powiatu tomaszowskiego

gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej,

popularyzacja sztuki fotografowania.

§ 2 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. KONKURS ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych powiatu tomaszowskiego Zadaniem uczestnika będzie wykonanie fotografii pomnika (przyrody, postaci historycznej, wydarzenia historycznego, obiektu sakralnego) znajdującego się na terenie powiatu tomaszowskiego.

Kategorie wiekowe:

 • szkoły podstawowe klasy IV-VII
 • gimnazja
 • szkoły ponadgimnazjalne
 • osoby dorosłe

§ 3 Zasady prowadzenia konkursu

1. Warunkiem udziału w KONKURSIE jest:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego, którego wzór dostępny jest na stronach

internetowych WSPÓŁORGANIZATORA:

www.tomaszow.bipe.pl, www.facebook.com/Biblioteka-Pedagogiczna-w-Zamościu-Filia-w-Tomaszowie-Lubelskim

 • nadesłanie własnoręcznie wykonanej, nigdzie wcześniej niepublikowanej fotografii, wraz

z krótką historią fotografowanego pomnika

 • prace w formie wywołanych zdjęć i w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z

załączonym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać lub składać osobiście na adres:

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim, ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny – „Pomniki mówią o historii mojej miejscowości” w terminie do 5 października 2017 r. Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).

 • Praca zgłoszona do KONKURSU musi zostać wykonana własnoręcznie, bez pomocy osób

trzecich

 • Na odwrotnej stronie pracy należy umieścić:
 • imię, nazwisko, wiek, klasę, tytuł fotografii (nazwę fotografowanego pomnika)
 • nazwę szkoły, adres oraz telefon kontaktowy,
 • imię i nazwisko nauczyciela/ i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotowywał

pracę

 • Uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną fotografię.
 • Fotografie nadsyłane do konkursu muszą przedstawiać pomniki znajdujące się w obrębie

powiatu tomaszowskiego

 • Zalecany przez Organizatora format fotografii 24×30 cm, technika wykonania fotografii jest

dowolna

 • Prace zbiorowe, przez które rozumie się prace wykonane przez więcej niż jedną osobę

oraz prace niezgodne z regulaminem KONKURSU nie będą rozpatrywane

 • Fotografie, na których będzie się znajdować data będą dyskwalifikowane
 • Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa IV-VII,

gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, dorośli

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych

fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.

Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie

niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym

uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać

spełnione przy jego publikacji w formie książkowej.

b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń

czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r),

w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniki drukarskiej i cyfrowej,

wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich

materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania

i wprowadzania do obrotu;

c) zdjęcia nie zostały uprzednio nigdzie publikowane;

d) w związku z organizacją KONKURSU (tworzenie listy uczestników, ogłoszenie wyników, publikację wizerunku w mediach) rodzic lub opiekun prawny dziecka zgłaszający

UCZESTNIKA KONKURSU wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych

osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926

z poźn. zm.). Dane osobowe UCZESTNIKÓW KONKURSU będą wykorzystywane tylko

i wyłącznie dla potrzeb KONKURSU.

2. Fotografie nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatorów, którzy mają prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.

3. Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem na zapoznanie się z regulaminem konkursu

i z jego zaakceptowaniem.

4. Fotografie bez metryczki i karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4 Jury, ocena i nagrody

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez JURY powołane przez ORGANIZATORÓW

na podstawie następujących kryteriów:

 • zgodność pracy z tematyką,
 • inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
 • ogólne wrażenia estetyczne.

2. JURY wybierze i nagrodzi trzy prace w każdej z kategorii wiekowych

3. JURY ma prawo przyznać inne wyróżnienia w konkursie, a także ustanowić nagrody

specjalne.

4. Decyzja JURY KONKURSU o wyłonieniu LAUREATÓW KONKURSU zapada większością

głosów.

5. Decyzja JURY KONKURSU wyłaniająca LAUREATÓW KONKURSU jest ostateczna.

6. LAUREACI KONKURSU otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

7. Nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez jury prace będą prezentowane na wystawie

pokonkursowej w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim

§ 5 Ogłoszenie wyników

1. Wyniki KONKURSU zostaną zamieszczone na stronach ORGANIZATORÓW konkursu w terminie do 10 października 2017 r.

2. LAUREACI KONKURSU zostaną również powiadomieni o wygranej i godzinie uroczystego

rozdania nagród telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. w sali dawnego Sejmiku Powiatowego, ul. Lwowska 53

§ 6 Postanowienia końcowe

1. ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo zmiany warunków lub przedłużenia KONKURSU

w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.

2. Przystąpienie uczestnika do KONKURSU jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego

REGULAMINU.

3. Wszelkie dodatkowe koszty takie jak w szczególności: zużyte materiały plastyczne związane

z uczestnictwem w KONKURSIE oraz dojazdy pokrywa UCZESTNIK.

4. Przesłane prace nie są zwracane i przechodzą one na własność ORGANIZATORÓW

KONKURSU.

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw

majątkowych na wykorzystanie prac na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:

druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie

oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki

magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie

do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach oraz zgodą na ich

publiczne wykorzystanie.

6. Uczestnikom KONKURSU nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez

ORGANIZATORÓW z przekazanych prac.

7. Uczestnicy konkursu lub ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie

praw osób trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego.

8. ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w KONKURSIE zgłoszeń

zawierających prace uprzednio publikowane, biorące udział w innych konkursach oraz te,

które mogą naruszać prawa autorskie osób trzecich.

9. ORGANIZATORZY nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione, utracone

lub uszkodzone z przyczyn leżących po stronie operatorów pocztowych.

10. Więcej informacji na temat konkursu:

tel. 84 664 38 38, e-mail: bptomaszow@bipe.pl

REGULAMIN KONKURSU dostępny jest na stronie internetowej:

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim

www.tomaszow.bipe.pl

grafika LOT Roztocze

Regulamin konkursu fotograficznego Pomniki

Formularz zgłoszeniowy Pomniki

Formularz zgłoszeniowy Pomniki