Muzeum Kresów realizuje projekt dot. zachowania drewnianej architektury sakralnej

Zachowanie i promocja drewnianej architektury sakralnej i wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Karpat to główny cel projektu „Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat”, realizowanego wspólnie przez Muzeum Kresów w Lubaczowie (Podkarpackie) ze stroną ukraińską.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wspólne dziedzictwo kulturowe regionu Karpat, a w szczególności drewnianej architektury sakralnej, będącej ważnym elementem krajobrazu kulturowego tego regionu.

W projekcie prezentowanych będzie 20 wytypowanych obiektów drewnianej architektury sakralnej (po 10 cerkwi z terenów Polski i Ukrainy), w oparciu o które realizowane będą poszczególne działania (m.in. działania promocyjne)

Po stronie polskiej:

  1. Cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu
  2. Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Gorajcu
  3. Cerkiew pw. św. Dymitra w Łukawcu
  4. Cerkiew pw. św. Paraskewy w Nowym Bruśnie
  5. Cerkiew pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Borchowie
  6. Cerkiew pw. św. Paraskewy w Łówczy
  7. Cerkiew pw. Narodzenie NMP w Kowalówce
  8. Cerkiew pw. Narodzenie NMP w Prusiu
  9. Cerkiew pw. św. Dymitra w Szczutkowie
  10. Cerkiew pw. św. Mikołaja w Radrużu

W ramach projektu planowane są następujące działania:

warsztaty fotograficzne z udziałem artystów fotografików wyłonionych w drodze konkursu,

spotkania merytoryczne dotyczące doświadczeń w zakresie zachowania architektury drewnianej (z udziałem ekspertów, władz samorządowych oraz lokalnych społeczności),

2 wystawy fotograficzne będące efektem pracy artystów fotografików biorących udział w projekcie,

utworzenie bazy ok. 400 fotografii artystycznych dotyczących wytypowanych obiektów drewnianej architektury sakralnej na terenie Polski i Ukrainy

wydawnictwa promocyjne (m.in. katalog wystawy, kalendarz)

poradnik dotyczący ochrony drewnianej architektury, skierowany do właścicieli tego typu obiektów, opracowany przez ekspertów w tej dziedzinie (wersja elektroniczna)

Rezultatem projektu będzie:

– promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu Karpat,

– promocja współpracy transgranicznej pomiędzy Polską i Ukrainą,

– wymiana doświadczeń w zakresie zachowania architektury drewnianej,

– promocja regionu karpackiego w celu rozwoju turystyki i gospodarki regionu.

Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020

Partnerzy projektu:

Ukraina

Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej „Zakarpacie” z Użhorodu

jako lider projektu

Polska

Muzeum Kresów w Lubaczowie jako partner projektu

Czas trwania projektu: 12 miesięcy (01.11.2019 r. – 30.10.2020 r.)

Cerkiew w Radrużu/fot. arch. LOT Roztocze