Akademia Liderów dla kadry menadżerskiej

Akademia Liderów – to cykl specjalistycznych szkoleń, które odbywają się metodą online/lub hybrydową.

Są przeznaczone dla przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych z całej Polski.

Adresatami tego zadania będzie kadra menadżerska organizacji, funkcjonujących w systemie promocji turystycznej Polski POT-ROT-LOT.

W ramach działań odbędzie się także konferencja podsumowująca cykl szkoleń, powstanie także publikacja „Poradnik dobrych praktyk – jak skutecznie i efektywnie zarządzać marką terytorialną.

 • W szkoleniach udział bierze Magdalena Tereszczuk – prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej “Roztocze”.

Kluczowe zadania:

 1. „Akademia Liderów” – cykl specjalistycznych szkoleń, które odbędą się metodą online/lub hybrydową.  Są przeznaczone dla przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych z całej Polski. Adresatami tego zadania będzie kadra menadżerska organizacji, funkcjonujących w systemie promocji turystycznej Polski POT-ROT-LOT.
 2. Konferencja podsumowująca cykl szkoleń w ramach „Akademii Liderów”
 3. Promocja w mediach efektów projektu.
 4. Publikacja „Poradnik dobrych praktyk – jak skutecznie i efektywnie zarządzać marką terytorialną?”

 

Celem głównym projektu – zakładającego realizację spotkań szkoleniowych, konferencji a także wydanie publikacji i materiału promocyjnego  będzie wzmocnienie kompetencji kadr zarządzających polską turystyką.

Cele szczegółowe projektu:

 • rozszerzenie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania markami turystycznymi,
 • rozszerzenie wiedzy z zakresu podnoszenia jakości produktów turystycznych – głównie obszarowych, liniowych i sieciowych,
 • rozszerzenie wiedzy z zakresu marketingu i narzędzi promocji marek przy wykorzystaniu m.in. cyfryzacji i automatyzacji procesów,
 • dostosowanie metod świadczenia usług turystycznych oraz produktów turystycznych oraz ich komunikacja i marketing do nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19,
 • rozszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji społecznych w tym współpracy sieciowej, umiejętności budowania grupy
 • podniesienie wiedzy w zakresie świadomości ekologicznej.

Starannie wyselekcjonowani  eksperci polscy oraz zagraniczni zaprezentują tematy najbardziej interesujące obecnie  kadrę menadżerską – jak wzmocnić destynację turystyczną, jak poprawić jakość usług świadczonych przez branżę turystyczną, jakie są trendy (po-covidowe) w marketingu turystycznym, jak zaplanować kampanię promocyjną, jakie są możliwości wsparcia dla działalności inwestycyjnej i promocyjnej.

Harmonogram i tematyka zajęć:

1). 26.10. 2021 – wtorek – Temat 1: Koncepcja tworzenia i rozwoju marki terytorialnej z wykorzystaniem najlepszych przykładów z kraju i zagranicy.

 1. Budowanie i wdrażanie strategii marki
 2. Kreowanie marki terytorialnej w odniesieniu do obszaru, szlaku, produktu etc.
 3. Rola poszczególnych partnerów w procesie kreowania marki terytorialnej
 4. Zarządzanie portfelem marek terytorialnych i rozwój turystyki krajowej.

2). 08.11.2021 – poniedziałek – Temat 2: Komercjalizacja oferty turystycznej. Omówienie dostępnych praktyk i rozwiązań.

 1. Certyfikacja produktów i usług turystycznych – przykłady stosowanych rozwiązań.
 2. Współpraca partnerów – ich role i współpraca – rozwiązania sieciowe
 3. Sprzedaż – najbardziej efektywne narzędzia

3).  19. 11. 2021 – piątek – Temat 3:  Badania ruchu turystycznego i ich praktyczne wykorzystanie w kształtowaniu polityki rozwoju marki i produktów i ich marketingu .

 1. Metodologia
 2. Zakres badań
 3. Sposoby wykorzystywania i dystrybucji badań w zakresie budowania marki i tworzenia produktów turystycznych

4). 24.11. 2021 – środa – Temat 4: Kampanie promocyjne – skuteczność a nakłady.

 1. Zasady tworzenia skutecznych kampanii promocyjnych.
 2. Najbardziej skuteczne narzędzia
 3. Przykłady skutecznych kampanii promocyjnych z uwzględnieniem pandemii.

5). 30.11. 2021 – wtorek – Temat 5: Zarządzanie marką terytorialną.

 1. Systemy zarządzania marką turystyczną funkcjonujące na świecie
 2. Rola lidera, dobre i złe praktyki, analiza przypadków.
 3. Funkcjonowanie DMO z wykorzystaniem najlepszych przykładów z kraju i zagranicy. promocyjne, prowadzenie i rozliczanie.

6). 10.12. 2021 – poniedziałek – Temat 6: Modele zintegrowanego zarządzania w turystyce na przykładzie wybranych krajów europejskich. Analiza porównawcza w odniesieniu do uzyskiwanych efektów – zmiana terminu z 15.11.2021

 1. Systemy zarządzania turystyką na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
 2. Instytucje i relacje pomiędzy nimi.
 3. Role poszczególnych interesariuszy rynku oraz ich funkcje i zadania.

7).  07.12. 2021 – wtorek – Temat 7: Fundusze europejskie nowej perspektywy na przedsięwzięcia turystyczne – przegląd programów operacyjnych, wzorcowy projekt, przykłady najciekawszych realizowanych projektów turystycznych w Polsce i zagranicą.

 1. Fundusze na poziomie europejskim.
 2. Fundusze na poziomie krajowym, regionalnym.
 3. Przykłady dobrych praktyk.

14.12.2021r. – wtorek – Konferencja podsumowująca projekt.

,,Dofinansowanie zadania publicznego ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy  i Technologii zgodnie z zawartą Umową nr III/17/P/63003/2820/21/DT”